Aracaju Brasil transportroute SPMTs

In het kader van de realisatie van een energie centrale nabij de stad Aracaju in Brazilië heeft Mammoet Heavy Lifting eind 2017 opdracht gekregen om een aantal zware componenten te transporteren vanaf een roll-on-roll-off voorziening aan de rivier Rio Sergipe.

De opdracht was om alle componenten met behulp van 26 SPMT transporten enkele kilometers landinwaarts te transporteren.

Een deel van de transportroute ligt op een smalle, onverharde weg die dwars door een mangrove bos loopt. Mangrove kenmerkt zich door een zeer slappe bodem die afwisselend wel en niet onder water staat (onder invloed van het getij). De gewichten van de te transporteren onderdelen varieerden van ca. 150 ton tot maximaal ca. 500 ton. De onderdelen zijn niet alleen zwaar, maar ook zeer kostbaar. Tijdige aanwezigheid op de bouwplaats is daarnaast van belang om de projectplanning niet in gevaar te brengen.

Om tijdens het transport alle risico’s te vermijden heeft Mammoet lokaal geotechnisch advies gevraagd voor de te volgen aanpak. Dit heeft geleid tot een ontwerp waarbij de oorspronkelijke grond onder de zandweg deels zou worden afgegraven en er aangevuld zou worden met zand. Op de zandaanvulling was tenslotte een funderingslaag van zware breuksteen voorzien. (Zie foto 1)

Om de werking van het principe aan te tonen is er op basis van het advies over een lengte van ca. 50 m een proefstrook aangelegd. De praktijk bleek helaas weerbarstiger dan de theorie. De zandaanvulling bleek instabiel en de funderingslaag zakte bovenmatig nog voordat er enige belasting op aanwezig was. (Zie foto 2)

Mammoet heeft Geobest BV daarop gevraagd om de lokaal bedachte oplossing inhoudelijk te beoordelen en indien mogelijk te verbeteren, zodat de transporten veilig en tijdig doorgang zouden kunnen vinden. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij was dat het terrein na het passeren van de transporten in de oorspronkelijke staat diende te worden terug gebracht.

Aracaju Brasil Transportroute SPMTs

Geobest heeft de plannen beoordeeld en voorgesteld om de lokale oplossing grotendeels intact te laten, maar de stabiliteit van de wegconstructie te verbeteren door middel van het toevoegen van zware geogrids tussen de zandaanvulling en de funderingslaag. Op basis van berekeningen met het Eindige Elementen Programma Plaxis 2D is aangetoond dat de stabiliteit van de constructie tegen bezwijken door de gekozen oplossing significant kon worden verhoogd. Geogrids bleken lokaal beschikbaar én zouden na afloop eenvoudig kunnen worden verwijderd.

In eerste instantie bleek dat de grondverbetering in het proefstuk instabiel was, omdat het gebruikte zand zeer fijn en slecht mechanisch te verdichten was. Daarom is aanbevolen om voor de grondverbetering in het vervolg gebruik te maken van grover zand, dat relatief dichtbij beschikbaar bleek te zijn.

Gezien de grote financiële belangen bleek het noodzakelijk om de projectmanager van de opdrachtgever ter plaatse tekst en uitleg te geven. De adviseur is daarom op het vliegtuig naar Brazilië gestapt. Na een kort werkbezoek op de locatie is er het nodige overleg geweest, waarbij de uitkomst van de berekeningen zijn doorgenomen met de technisch adviseur van de opdrachtgever en er in overleg met het projectteam van Mammoet nog wat bijzondere belastingen en worst case scenario’s zijn doorgerekend.

Nadat de opdrachtgever was overtuigd, is samen met het Mammoet projectteam een method statement opgesteld voor het praktisch uitvoeren van de werkzaamheden. Tenslotte is een plan van aanpak opgesteld voor een proeftransport over de weg, waarbij uiteraard het nodige aan deformatie metingen zou worden uitgevoerd.

Eenmaal terug in NL is Geobest BV op afstand betrokken gebleven gedurende het uitvoeringsproces van de wegaanleg. Na het gereed komen van de route is het proeftransport uitgevoerd, waarbij de vervormingen beperkt bleken tot hooguit enkele centimeters. Hierna is de route vrij gegeven en zijn alle 26 transporten veilig en op tijd uitgevoerd (zie opname met drone). Inmiddels is de hele transport operatie achter de rug. Het benodigde onderhoud aan de transportroute was daarbij minimaal.

De smalle zandweg is inmiddels in de oorspronkelijke staat hersteld en is weer het domein van apen, anaconda’s, vogels en insecten alsof er nooit iets gebeurd is.