Nieuwbouwproject Elion Park aan de Duinweg in Den Haag

In samenwerking met Soil-ID heeft Geobest in opdracht van de BOBgroep Geotechnische adviezen opgesteld ten aanzien van het ontwerp en de uitvoering van grondkerende constructies en stabiliserende grondinjecties voor het Elion Park aan de Duinweg, Den Haag.

Voor de realisatie van een complex met 22 luxe appartementen en een ondergrondse garage was een ontgraving voorzien van enkele meters diep ten opzichte van het bestaande maaiveld. Omdat de ontgraving over een deel van het werk strak langs een op staal gefundeerde hellingbaan en transformatorhuis moest worden uitgevoerd is door Soil-ID een oplossing met waterglasinjectie aangedragen. Met de injectie worden injecteerbare zandgronden voorzien van een mengsel van waterglas en harder. Met een zorgvuldige uitvoering wordt op die manier een cohesief en stijf (zandsteen-achtig) massief gerealiseerd dat in staat is om belastingen over te dragen naar de diepere ondergrond.

Geobest heeft met behulp van het Eindige Elementenmodel Plaxis van Bentley Systems diverse maatgevende doorsneden doorgerekend om de stabiliteit en optredende vervormingen van de hellingbaan en de toerit te toetsen. Tevens zijn de optredende spanningen in het injectiemassief vastgesteld en beoordeeld aan de hand van de te verwachten sterkte ontwikkeling met de gegeven de lokale ondergrond.

Naar aanleiding van de resultaten is voor de stabilisatie van het transformatorhuis en de hellingbaan gekozen voor een oplossing met waterglasinjectie. Langs de toerit vanaf de Duinweg naar de hellingbaan is over een strekking van circa 20 meter uiteindelijk gekozen voor een economischer alternatief met Berliner-wanden. Voor de berliner-wand heeft Geobest eveneens de rekenkundige onderbouwing verzorgd.

Na het vaststellen van het uitvoeringsontwerp is tot slot met behulp van de resultaten en het werkplan een praktisch monitoringsplan opgesteld om de vervormingen te beoordelen gedurende het werk. Geobest heeft hiervoor de signaal en interventiewaarden vastgesteld en een efficiënt monitoringsregime opgesteld. De monitoring heeft bestaan uit een aantal meetpunten op de hellingbaan waarbij de vervormingen met een total-station zijn gemonitord in x, y en z-richting.

Op basis van de metingen gedurende de uitvoering van de maatgevende fasen  kan worden geconcludeerd dat de grondinjectie naar behoren heeft gefunctioneerd. De vervormingen zijn zoals vooraf voorspeld beperkt gebleven tot enkele millimeters en bleven daarbij nog ruim onder de signaalwaarden. Inmiddels zijn de maatgevende fasen gepasseerd en wordt er voorspoedig gewerkt aan de constructieve bouw van de kelder van het appartementencomplex. Geobest kijkt terug op een prettige en soepele samenwerking met Soil-ID en de BOBgroep.