Trillingshinder Arkervaartbrug Nijkerk

Tussen de buitenhaven en de Arkervaart in de gemeente Nijkerk bevindt zich de Arkersluis en in de Arkervaart vindt u de Arkervaartbrug. Dit is een basculeburg die dateert uit 1978. Vlak naast deze brug is in 2018 een nieuw bedrijfspand gerealiseerd.

Sinds de ingebruikname wordt in het nieuwe bedrijfspand trillingshinder ervaren. Naar aanleiding van deze hinder is een trillingsonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de brug. Daarnaast is in opdracht van de eigenaar van het pand een trillingsonderzoek uitgevoerd in het betreffende pand. Uit beide onderzoeken blijkt dat er zeker sprake is van het optreden van voelbare trillingen. Het vermoeden bestaat dat deze trillingen ontstaan ten gevolge van het passeren van zwaar vrachtverkeer over de brug.

De betrokken partijen zijn met elkaar in overleg gegaan over de toelaatbaarheid van deze problematiek. Hierbij is Geobest ingeschakeld om onafhankelijk advies te geven ter ondersteuning van technisch, functionele en juridische besluitvorming. Geobest heeft dynamische berekeningen uitgevoerd met het geavanceerde Eindige Elementen Model Plaxis 3D. De eerder gemeten trillingen op de brug zijn hierbij als invoer aan de bron gebruikt om de verspreiding van de trilling naar de omgeving nader te analyseren.
Uit de berekeningen bleek dat het trillingsniveau in de grond ter plaatse van het gebouw rond de streefwaardes volgens de SBR Richtlijn Trillingen deel B ‘Hinder voor personen’ zouden liggen. Uit de trillingsmetingen die in het pand zijn uitgevoerd bleken echter forse overschrijdingen op deze streefwaardes optreden. Hieruit is de voorlopige conclusie getrokken dat de trillingshinder ter plaatse van de gevel waarschijnlijk rond de streefwaardes van de SBR liggen, maar dat er in het gebouw mogelijk sprake is van opslingering van de trillingen die via de fundering het pand bereiken.
Om deze conclusie verder te onderbouwen heeft Geobest voorgesteld om nieuwe trillingsmetingen uit te laten voeren, waarbij simultaan op de brug, in de grond tussen de brug en het pand en op diverse plaatsen in het pand zou worden gemeten. Deze metingen zijn vervolgens uitgevoerd, waarbij er gelijktijdig is gemeten op 5 locaties.
Tijdens de metingen is verder het tijdstip van het passeren van zwaar verkeer over de brug geregistreerd. Hoge trillingsuitslagen op een zeker tijdstip konden hierdoor worden gerelateerd aan een feitelijke gebeurtenis. Wanneer duidelijk is dat een trilling op eenzelfde moment door dezelfde gebeurtenis wordt veroorzaakt kan het verschil in trillingssnelheid op de diverse meetpunten worden bepaald. Deze waarnemingen konden vervolgens worden vergeleken met de eerdere uitkomsten van de dynamische Plaxis 3D berekening ter verdere onderbouwing van de toelaatbaarheid.

Trillingshinder Arkervaartbrug Nijkerk vrachtwagen