Vismigratierivier Kornwerderzand

De afsluitdijk is een bijzonder deltawerk dat Nederland veiligheid en economische ontwikkeling heeft gebracht. De natuur is door de komst van de afsluitdijk echter enorm verstoord. De Zuiderzee en de Waddenzee werden van elkaar gescheiden en voor vissen werd een welhaast onoverkomelijke barrière opgeworpen. De vissen liggen in de Waddenzee te wachten voor de spuisluizen. De stroming is te sterk om tegenop te zwemmen en de overgang tussen zoet en zout water te abrupt.

Vismigratierivier

Daarom is door een aantal organisaties, waaronder de Provincie Fryslan, een initiatief genomen om een vismigratierivier te realiseren. Dit is niet zomaar een gat in de dijk. De rivier ligt in een natuurlijke zandbedding met getijdegeulen en rustplekken. Begeleidt door strekdammen krijgt water de ruimte om natuurlijk in en uit de rivier te stromen. De aanbesteding van dit project is voorzien in 2020. Vooruitlopend op de uit te voeren werkzaamheden zal in 2020 de zogenaamde “Westdam” worden aangelegd. De “Westdam” bevindt zich aan de IJsselmeerzijde. De locatie bevindt zich nu permanent onder de waterspiegel. Zowel het waterbodemniveau als de bodemopbouw variëren sterk op de locatie. De waterbodem kenmerkt zich enerzijds door slibafzettingen die zijn afgezet als gevolg van lage stroomsnelheden en anderzijds is er ter plaatse van de bestaande strekdam een diepe ontgrondingskuil aanwezig. Voor de realisatie van de “Westdam” heeft Geobest de bestaande geotechnische adviezen met betrekking tot de te verwachte zettingen van de aan te brengen ophogingen en de stabiliteit van deze ophogingen beoordeeld en zijn aanvullende adviezen verstrekt. Naast de aanwezige ondergrond speelt daarbij ook de aard en samenstelling van het ophoogmateriaal een grote rol. IJsselmeerzand uit de vaargeul Kornwerderzand – Workum is de meest waarschijnlijke grondstoffenbron voor het uitvoeren van deze Westdam. Geobest is als specialistisch geotechnisch adviseur betrokken.